สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วว. โชว์ศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตร

รศ.ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และนายสำราญ  รอดเพชร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว.  และคณะ  ตรวจติดตามการดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในกรอบภารกิจ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์  ได้แก่  การเกษตรเชิงหน้าที่  ชีวภัณฑ์  การปรับปรุงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีการผลิตพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมี ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผอ.ศนก.  พร้อมคณะนักวิจัย บรรยายการดำเนินงานและร่วมต้อนรับ  โอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. และคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม  ห้องปฏิบัติการเห็ดรา  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด  พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการไทร  ลิเซียนทัส  และเบญจมาศ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ได้จริง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการเสาวรส ซึ่ง วว. ความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการฉายรังสี  จำนวน  5 สายพันธุ์ มีลักษณะเด่น คือ  ผลใหญ่ ทรงรี เปลือกผลบาง เนื้อหุ้มเมล็ดหนา กลิ่นหอม รวมทั้ง  ลำต้น  ใบ  มีความแข็งแรง  เจริญเติบโตเร็ว  ทนต่อโรคและแมลง พร้อมส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.จักษ์   กล่าวว่า  ผลงาน วว. เป็นงานที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนของสังคม มีการศึกษาและนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นรูปธรรม

Political News