สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กสิกรไทย ร่วมกับ กบข. และบลจ.กสิกรไทย ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้

กสิกรไทยประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้อ้างอิงระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย นับเป็นการออกหุ้นกู้และการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกของประเทศ 

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกันยายน 2563 ธนาคารกสิกรไทยได้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075% และโดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญของผู้ร่วมตลาดระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศทั้ง กบข. บลจ. กสิกรไทย และ ThaiBMA ในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในธุรกรรมที่อ้างอิง THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นับเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนอ้างอิง THOR เป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ THOR ยังถือเป็นหนึ่งใน Milestone ที่สำคัญของธนาคาร ในการให้ความร่วมมือกับ ธปท. เพื่อร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR และ THBFIX ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2564 

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (THOR OIS) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ THOR และเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR กับลูกค้าเป็นรายแรกของประเทศในช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน  ทั้งนี้ ธนาคารได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคทั้งในเรื่องของข้อแนะนำในการกำหนดทางการตลาด Market Convention และวิธีการวัดมูลค่าของหุ้นกู้ดังกล่าวจากทั้ง ThaiBMA และ ธปท. เป็นอย่างดี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของตลาดเมื่อ ธปท. จะได้เริ่มการออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในปี 2564   ทั้งนี้ธุรกรรมหุ้นกู้ THOR และ THOR OIS โดยธนาคารกสิกรไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดและผู้ลงทุนในความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในการให้บริการการระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดเงินและตลาดทุน 

นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Cornerstone ของตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ที่อ้างอิง THOR โดยเริ่มต้นจากธุรกรรมระยะสั้นและจะได้มีการพัฒนาตราธุรกรรมระยะยาวต่อไป  ทั้งนี้ กบข.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของ ธปท. และเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนา THOR ให้มีตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะสามารถสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญารวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จดการ บลจ. กสิกรไทย กล่าวว่า บลจ. กสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมตลาดทั้งในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อร่วมพัฒนาสภาพคล่องให้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ต่อไป 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank, GPF and KAsset announce successful issuance of Thailand’s first-ever THOR debentures and THOR interest rate risk management contract  

KASIKORNBANK (KBank) has declared success in the issuance of THOR debentures amounting to 1 billion Baht, with the Government Pension Fund (GPF) as a cornerstone investor. This move, in collaboration with KASIKORN Asset Management Company Limited (KAsset), represents Thailand’s first-ever issuance of THOR debentures and THOR interest rate risk management tool. 

Mr. Chongrak Rattanapian, KBank Senior Executive Vice President, said that in September, KBank – in collaboration with KAsset – issued THOR debentures to local institutional investors for the first time in Thailand, with the GPF being the cornerstone investor. The debentures are Name-Registered, Unsubordinated and Unsecured Bonds without Bondholder Representative, worth a total of 1 billion Baht, with tenor of approximately 3 months and + 0.4075 percent of compound THOR interest rate. On April 2, 2020, Fitch Ratings (Thailand) Limited assigned a credit rating of “AA+ (tha)” to the debenture issuer, with “Stable” outlook. The debenture issuer has also registered with the Thai Bond Market Association (ThaiBMA). These debentures, which are under the KBank Debenture Program with a limit of not more than 30 billion Baht, have been permitted by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) as part of the 2-year Medium Term Note Program. 

Mr. Chongrak added that the proposed sales of such debentures represent an important cooperation between KBank and leading institutional investors, including the GPF, KAsset and ThaiBMA, in developing the Thai money and bond markets, where transactions are based on THOR in alignment with the Bank of Thailand’s policy, as well as being a major financial innovation because for the first time in Thailand, the yield of such debentures is based on THOR. 

In addition, the issuance of THOR debentures is one of KBank’s important milestones of cooperation with the Bank of Thailand (BOT) in improving the Thai financial market through the development of new financial products to facilitate the permanent cessation of London Interbank Offer Rate (LIBOR) and Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) slated for year-end 2021.  

Mr. Thiti Tantikulanan, KBank Capital Markets Business Division Head, said that after KBank conducted Thailand’s first THOR interest swap (“THOR IRS”) in August 2020, KBank was pleased to become a lead arranger of THOR debentures and THOR interest rate risk management tool service provider for the country’s first customer in mid-September 2020, with the key objectives of supporting the development of the money market and enhancing liquidity in the market to facilitate the full use of THOR as a Thai interest reference rate in 2021 per the BOT’s policy. Such endeavors have been warmly embraced by investors. KBank has received good technical support in terms of advice regarding market conventions and methods for valuation of such debentures as those offered by ThaiBMA and BOT, as part of their market preparation scheme for when the BOT starts to issue THOR bonds in 2021. The issuance of THOR and THOR OIS bonds by KBank indicates that the market and investors have confidence in KBank’s expertise, as the country’s leading financial institution, in offering fund mobilizing service and risk management through the money and capital markets.

Mr. Arsa Indaravijaya, Assistant Secretary General, Fund Management Group of the Government Pension Fund (GPF), said, “This transaction is considered a cornerstone of the debt and derivative market that uses THOR bonds, beginning with short-term transactions and paving the way towards long-term transactions. GPF is prepared to support the development of THOR interest rate per the BOT’s approach and believes that Thailand is capable of developing a THOR market with high liquidity, which can better reflect risks of counterparties, as well as the future interest rate outlook.” 

Mr. Suradech Kietthanakorn, KAsset Managing Director, said that the company is pleased to become a part of this success that is conducive to the development of the Thai financial market, and is ready to participate in both the debt and short-term derivative market to assist in enhancing the liquidity of the THOR interest rate. 

Political News