สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK ได้คะแนน ITAสูงขึ้นถึงระดับสูงสุด (AA) ครอง“อันดับ 4”หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นอันดับ 4

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้คะแนน ITA สูงขึ้น โดยเฉพาะหมวดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงการทำงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้คะแนนของ ITA ของ EXIM BANK เพิ่มสูงขึ้นจาก 89.76 คะแนนในปี 2562 เป็น 95.86 คะแนน ในปี 2563 อยู่ในระดับ AA อันดับที่ 4 จาก 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

Political News