สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

2 นวัตกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัลในงาน“วันภูมิปัญญานักรบไทย”

ในงาน วันภูมิปัญญานักรบไทย จัดโดย กองทัพบก และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  พลเอก อัครเดช บุญเทียม รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2 รางวัลแก่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.นริศ หนูหอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกาศเกียรติคุณในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อกองทัพบก และการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

โดย 2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัล ได้แก่ “โครงการการวิจัยต่อยอดหุ่นยนต์ทางทหารในระดับอ้างอิงมาตรฐานสากลเพื่อเสริมมาตรการป้องกันเชิงรุก” ผลงานของ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “โครงการรู้จำภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่มีอาวุธมีด และแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยใช้อัลกอรีทึมการเรียนรู้เชิงลึก” ผลงานของ ผศ.ดร.นริศ หนูหอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งาน วันภูมิปัญญานักรบไทย เป็นงานวิชาการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ และสร้างความร่วมมือพหุภาคีการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร นำไปสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองและลดการนำเข้า นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีเสวนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อไปสู่ S Curve ที่ 11 (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Political News