สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิเอชพีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน

จากแนวคิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนที่ยังขาดโอกาสเพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา เทคโนโลยีข่าวสารและสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับมูลนิธิเอชพี บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ICT Training Day แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การฝึกอบรมและการเรียนผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในภาวะการณ์ปัจจุบัน การออกแบบประวัติส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) และการนำเสนอผลงานในรูปแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

จากภาพ: นายจิรศักดิ์ สุภารส  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนจากมูลนิธิ EDF ได้แก่ นายวิจิตร นิลผาย  ผู้จัดการระบบงานสารสนเทศ นายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางสาวสุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนนักเรียนในโอกาสจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ICT Training Day แก่นักเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น แก่โรงเรียนและนักเรียนรวมมูลค่า 3,100 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Political News