สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

CPNREIT เตรียมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไม่เกิน 665.62 ล้านหน่วย

กองทรัสต์ CPNREIT เตรียมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 665.62 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ 32.00 –  33.00 บาทต่อหน่วย กำหนดเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม CPNREIT ที่อัตราส่วน 4.4319  หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่วน 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT เริ่มจองซื้อในวันที่ 13 และ 16-17 มีนาคมนี้ ส่วนประชาชนทั่วไปจองซื้อ 19-20 และ 23 มีนาคมนี้ เพื่อลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหญ่ในทรัพย์สิน 6 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชูประมาณการผลตอบแทนหลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)  ได้รับการอนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแบบแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) มีผลใช้บังคับแล้ว ล่าสุด CPNREIT ได้เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 665.62 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายเบื้องต้น 32.00 – 33.00 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น 1) การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมประมาณร้อยละ 75 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมด หรือประมาณ 499.22 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดอัตราจองซื้อที่ 4.4319 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT 

2) จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม CPNREIT ประมาณร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมด หรือประมาณ 166.40 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดอัตราจองซื้อที่ 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREITโดยจะเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Book Closure Date) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT ที่มีสิทธิดังกล่าว จะจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ และ 3) จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

กำหนดการเปิดจองซื้อ วันที่ 13, 16 และ17 มี.ค. (จนถึงเวลา 15.30 น.) สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และวันที่ 19-20 และ 23 มี.ค. (จนถึงเวลา 15.30 น.) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ทั้งนี้ กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อ จะคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้จองซื้อทุกราย

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า CPNREIT เป็นกองทรัสต์ชั้นนำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีทรัพย์สินคุณภาพดี และเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ และตลาดทุนมีความผันผวนอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทุกไตรมาสรวม 4 ครั้ง ในอัตรารวม 1.623 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยที่ประมาณ 4-5% ต่อปี

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนเพิ่มเติมของ CPNREIT จะส่งผลดีต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยังเป็นการกระจายสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายในหลายทำเลที่มีศักยภาพ และการขยายขนาดกองทรัสต์รวมถึงสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเน้นลงทุนในโครงการศูนย์การค้าที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศอันจะเป็นการขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของ CPNREIT และช่วยให้มีโครงสร้างการถือหน่วยที่กระจายไปในฐานนักลงทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องการซื้อขาย และเสถียรภาพของราคาหน่วยทรัสต์ โดยคาดว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน CPNREIT จะเป็นที่สนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT จัดได้ว่ามีสภาพคล่องการซื้อขายที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมนี้ คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่เติบโตอย่างมั่นคงแก่กองทรัสต์และผู้ลงทุน

นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า CPNREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ 6 แห่งในหลากหลายทำเลที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า 4 แห่ง และโครงการอาคารสำนักงาน 2 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยจะชำระค่าเช่าสำหรับการต่ออายุโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในวันที่เริ่มการเช่าในเดือนสิงหาคม 2568 โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ ซึ่งจะมีขนาดการระดมทุนประมาณ 33,000 ล้านบาท จะมาจาก 1) เงินกู้ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ 2) การเพิ่มทุนของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

ด้วยสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน จะทำให้กองทรัสต์มีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมที่ต่ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ที่มั่นคงยิ่งขึ้น อันจะทำให้กองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้เพิ่มขึ้น

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ในฐานะ Sponsor และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT กล่าวว่า การลงทุนของ CPNREIT ในครั้งนี้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพและศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนของ CPNREIT  สำหรับประเด็นเรื่องผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นทาง CPN ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ได้ร่วมกับผู้จัดการกองทรัสต์ ในการติดตามสถานการณ์และผลกระทบอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าอาจมีศูนย์การค้าที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง ที่ CPNREIT ลงทุน และอีก 1 แห่งที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมที่ได้รับผลกระทบบ้าง โดย CPN ได้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือกับร้านค้าที่มียอดขายลดลงจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง เช่น การให้ส่วนลดค่าเช่าตามความเหมาะสมในช่วงสั้นตามการประเมินสถานการณ์ และมีมาตรการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรวมถึงพนักงานของศูนย์ โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดศูนย์การค้ามากขึ้น  ตลอดจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น นอกจากนี้ CPN ยังมีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนของศูนย์การค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ต่อผลประกอบการของ CPNREIT จะมีผลในระยะสั้นและค่อนข้างจำกัด

นอกจากนี้ CPN ในฐานะ Sponsor และผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ พร้อมให้การสนับสนุนการเติบโตของ CPNREIT อย่างเต็มที่ โดยในการเพิ่มทุนของ CPNREIT ในครั้งนี้ทาง CPN พร้อมเข้าจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและสนับสนุนให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี  โดยเชื่อมั่นว่า การลงทุนใน CPNREIT เป็นทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.cpnreit.com หรือติดต่อได้ที่ โทร 02-667-5555 ต่อ 1660 หรืออีเมล์ ir_cpnreit@cpn.co.th

Political News