สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วว.รวมพลังพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เสริมแกร่ง OTOP/SMEs

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ OTOP / SMEs  4 ภูมิภาค จัดฝึกอบรม “ค้นหา  BRAND  DNA   กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA”   หรือ  BRAND  DNA   2020  ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หวังนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการบรรจุภัณฑ์ เข้าไปยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ AEC อย่างยั่งยืน 

                ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “ค้นหา  BRAND  DNA   กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA”   หรือ  BRAND  DNA   2020  เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs” ซึ่ง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นในภาคต่างๆ รวม 4 ครั้ง โดยมีเป้าหมายการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวนประมาณ 50 ราย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563              

           “...การฝึกอบรมที่กรุงเทพฯในวันนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยในครั้งที่ 1 ถึง 3 วว. ได้จัดฝึกอบรมที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และที่จังหวัดสงขลา ตามลำดับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นของประเทศไทย  ในการดำเนินงาน วว. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท Informa Markets จำกัด ผู้จัดงานซีพีเอชไอ เซาท์ อีสต์ เอชีย และโพรแพ็ค เอเชีย พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ประธานหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP กว่า 450 ท่าน เข้ามาร่วมกิจกรรม นับเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศอย่างแท้จริง  โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เสริมศักยภาพและถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรมืออาชีพ ในกรอบความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด  การออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต จากต้นแบบไปสู่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วางจำหน่ายจริงที่มีต้นทุนเหมาะสม การทดสอบและยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs” ว่า  มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประกอบการรูปแบบเดิมด้วย ดังนั้นในการสร้างผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด จึงเกิดแนวคิดใหม่ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิดว่า “ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะประสบความสำเร็จและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ต้องรู้จักแก่นแท้หรือตัวตนของผลิตภัณฑ์ของตนเองก่อนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์” เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นได้เป็นอันดับแรกนั่นเอง วว.โดย ศบท.จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ “ค้นหา Brand DNA….กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA” ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รู้จักตัวตนของตนเอง ก่อนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการแข่งขัน

                ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์   ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.  กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานโครงการ “ค้นหา Brand DNA….กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA” ว่า ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด ได้แก่ 1.หลักสูตรอบรมพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการบูรณาการความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นด้านการตลาด และความรู้ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  และ 2.Workshop อบรมเชิงลึกในการค้นหา DNA ของตนเอง ด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของตนเอง ในฐานะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ประกอบการออกมาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) และบรรจุภัณฑ์ของตน

          “...การที่ได้รู้จัก DNA และตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดีไซน์การไปต่อของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมายได้มากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการคิด ค้นคว้า และหาวิธีการออกแบบที่ดี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตน โดยเริ่มต้นจากจุดแรกคือ “ถอดรหัส  BRAND  DNA”  ของผู้ประกอบการออกมาก่อนที่จะเข้าสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างผู้ที่มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดร่วมกัน...”ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. กล่าว

                ผู้สนใจขอรับบริการ คำแนะนำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ของ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ติดต่อได้ที่ เลขที่  196  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ด้านบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์  โทรศัพท์ 0 2579 1121  ต่อ 3101  หรือ 081 702  8377  อีเมล  packtest@tistr.or.th   ด้านบริการข้อมูลและจัดสัมมนา  โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3208  หรือ 086 546 6114 โทรสาร 0 2579 7573  อีเมล TPC-tistr@tistr.or.th

Political News