สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.ภัทร ปลื้ม กองทุนPHATRA EQRMFผลตอบแทนโดดเด่นติดโผกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2018

บลจ.ภัทร ฟอร์มสวย โชว์ผลงานกองทุน PHATRA EQRMF ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังที่ 13.11% ล่าสุดติดโผกองทุนยอดเยี่ยม 2018 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พตราสารทุน เผย NAV ล่าสุดกว่า 1 พันล้านบาท ขึ้นแท่นกองทุน Flagship                              ส่วนมุมมองการลงทุนปีนี้ยังมองบวก ต่อตลาดหุ้นไทย แม้มีปัจจัยผันผวนจากดอกเบี้ยทั่วโลก แต่ยังเดินหน้าคัดหุ้นรายตัวที่ สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิ นเกียรตินาคินภัทร  เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.ภัทร ได้จัดตั้งกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ PHATRA EQRMF เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 โดย เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี ปัจจัยพื้นฐาน ผลประกอบการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคตที่ดี โดยกองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น ซึ่งทาง บลจ.ภัทร ตั้งเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทน ที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำ เสมอในระยะยาว   ส่งผลให้ปัจจุ บันกองทุน PHATRA EQRMF  มีขนาดสินทรัพย์สุทธิ 1,027 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2561) และนับเป็นอีกหนึ่งกองทุน Flags hip ของ บลจ.ภัทร ที่มีผลงานโดดเด่น และล่าสุด กองทุน PHATRA EQRMF  ยังประสบความสำเร็จอีกระดับ จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นกอง ทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี่ยงชีพตราส ารทุน (RMF Equity) ในการจัดอันดับกองทุนรว มประจำปี 2018 โดยวารสารการเงิ นธนาคาร ฉบับกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง แบบ Risk-Adjusted ในช่วงระยะเว ลา 3 ปีเป็นอันดับ 1 (ณ สิ้นธันวาคม 2560) โดยมีผลตอบแทนรวม  3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 13.11%

ส่วนทิศทางการลงทุนในปี 2561 นี้ บลจ.ภัทร ยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลง ทุนในตราสารทุนในประเทศ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเรื่องกา รปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการลงทุ นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย เนื่องจาก Valuation ในปัจจุบัน ค่อนข้างตึงตัว ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาการลงทุ นของ บลจ. ภัทร ที่เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์รา ยตัว ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีกา รทบทวนและติดตามอย่างใกล้ชิด จะทำให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการ ณ์ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ไม่ สะท้อนมูลค่าแท้จริง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

Political News