สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ปตท.จับมือ“บิ๊กแก๊ส”บริษัทลูกPSTCเป็นคู่ค้ากลุ่มแรกขายก๊าซแอลเอ็นจี

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามแต่งตั้ง “บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด” บริษัทลูกของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTCเป็นคู่ค้ากลุ่มแรกของประเทศนานกว่า10 ปีเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว “แอลเอ็นจี” ส่งทีมวิศวกรรมพลังงานเจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไทยให้หันมาใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ยืนยันเป็นพลังงานสะอาดที่ให้ค่าความร้อนสูงกว่าและคุ้มค่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น “บิ๊กแก๊ส” งัดกลยุทธ์ลงทุนด้านระบบท่อส่งและอุปกรณ์จัดเก็บจูงใจภาคอุตสาหกรรม

นายวุฒิกร สติฐิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในนามของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมใน “พิธีลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจี ระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด” เพื่อการนําไปจําหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต  สําหรับการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีในครั้งนี้ ปตท.ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกันช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด จึงเหมาะสําหรับการนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และเชื่อว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางพลังงานให้กับประเทศแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้ ทีมงานของฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพนักงานของสายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท. จะทํางานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

                นายนริศ เทิดธรรมพิบูล  ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ สายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง และจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจีทางรถบรรทุกแอลเอ็นจีและเรือบรรทุกแอลเอ็นจีให้กับกลุ่มผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ ได้ประสบความสําเร็จในการจําหน่ายแอลเอ็นจีให้กับ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด จึงนํามาสู่ “พิธีลงนามสัญญาซื้อขาย แอลเอ็นจีระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด”  เพื่อการจําหน่ายค้าปลีกแอลเอ็นจีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติที่มีความต้องการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ให้ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี  ความไว้วางใจของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด ในการร่วมดําเนิน ธุรกิจกับ ปตท. ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสําคัญที่จะขยายผลต่อเนื่องในการพัฒนาและสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ซึ่งจะต่อยอดไปสู่ความมั่นคงในระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ พร้อมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจต่อไป

                นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด กล่าวว่า ก๊าซแอลเอ็นจีเป็นพลังงานใหม่ของประเทศเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเหมาะกับการนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ในต่างประเทศมีการนำก๊าซแอลเอ็นจีเข้ามาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ที่สมบูรณ์เพราะคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำทำให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อนจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นพลังงานที่ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีความคุ้มค่ากว่า จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสะดวกในการขนส่งเพราะเป็นก๊าซที่ขนส่งได้ในปริมาณมาก ปตท.จึงนำก๊าซแอลเอ็นจีเข้ามาเพื่อใช้เป็นพลังงานเทรนด์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศและ “บิ๊กแก๊ส” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ค้ากลุ่มแรกของปตท.เพื่อทำสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีไปจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระยะเวลาของสัญญากว่า 10 ปีและสามารถต่อไปอีกคราวละ 10  ปี

                ขณะนี้ “บิ๊กแก๊ส” เริ่มดำเนินการนำเสนอก๊าซธรรมชาติแอลเอ็นจีให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลลูกค้า และแนะนำถึงความคุ้มค่าในการประหยัดพลังงานจากการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าวอีกทั้ง ด้วยความพร้อมด้านเงินลงทุนของบริษัท จึงยินดีให้ความร่วมมือในการออกแบบ รวมทั้งลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งและอุปกรณ์จัดเก็บก๊าซให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบริษัทฯจึงมั่นใจว่าก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากกลุ่มโรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างแน่นอน เนื่องจากลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดจากการใช้ก๊าซดังกล่าว

                “อย่างไรก็ตาม เหตุผลหลักที่บริษัทฯ ได้รับการรับความไว้วางใจจากปตท.ให้เป็นคู่ค้ากลุ่มแรกในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลเอ็นจี เนื่องจากธุรกิจหลักของ “บิ๊กแก๊ส” คือ ผู้ให้บริการจำหน่ายก๊าซ รวมถึงผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน บริษัทฯมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านพลังงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติ ที่สำคัญ “บิ๊กแก๊ส” มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและมีศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อการลงทุนระบบท่อส่งและอุปกรณ์จัดเก็บก๊าซให้กับกลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซแอลเอ็นจี”นายภาณุกล่าว

Political News