สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ข่าวดีต่อเนื่อง...KTAM ประกาศจ่ายปันผล 3 กองทุน

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า บริษัทยังมีข่าวดีให้นักลงทุนต่อเนื่องด้วยมติจ่ายเงินปันผลอีก 3 กองทุน โดยทั้ง 3 กองทุนนี้มีกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นี้ ประกอบด้วย

    กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท ต่อหน่วย 

    กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จ่ายเงินปันผลในอัตรา  0.65  บาท ต่อหน่วย 

    กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-JAPAN-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จ่ายเงินปันผลในอัตรา  0.65  บาท ต่อหน่วย  

Political News