สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด ส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กโรงเรียนพื้นที่ติดชายแดนเมียนมาร์

โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด (Thai Kids Fight COVID)  โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับมูลนิธิ SCG  ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กจำนวน  31,250 ชิ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมต้น กว่า 15,000 คน ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจัดส่งหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก พร้อมกับหน้ากากผ้า Face shield สำหรับคุณครู และโปสเตอร์รณรงค์การดูแลสุขภาพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ผ่านเครือข่ายสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

โครงการเด็กไทยสู้ภัย COVID โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับมูลนิธิ SCG มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมต้นที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยจะมอบหน้ากากผ้าคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น  300,000 ชิ้น ร่วมกับหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ และ Face shield สำหรับคุณครู รวมทั้งโปสเตอร์รณรงค์การดูแลสุขภาพ  โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563

โดยส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียนระดับประถมต้น ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเด็กพิการ และโรงเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนั้น ยังได้จัดการดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโดยโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก ให้แก่นักเรียนในสังกัด กทม. ที่ ร.ร.วิชูทิศ ดินแดง ร.ร.ศรีสังวาลย์ (มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการฯ)  มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ ร.ร.สวนมิสกวัน และกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายแจกจ่ายต่อไป

 

Political News