สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK แต่งตั้ง คชาพจณ์ ชณสุสญฏ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายคชาพจณ์ ชณสุสญฏ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานบริหารหนี้และทรัพย์สินของธนาคาร รวมถึงการประเมินราคาทรัพย์สิน การติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้ที่มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของธนาคารและนำเสนอต่อสาธารณชนและหน่วยงานภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นายคชาพจณ์จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน และปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยเป็นผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ พาณิชย์ธนกิจขนาดกลาง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

 

Political News