สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

TSI Insurance จัดโปรโมชั่นประกันภั ยอุบัติเหตุรับวันแม่

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ กัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance จัดโปรโมชั่นพิเศษ “ป ระกันอุบัติเหตุ TSI แทนใจจากลู ก…”  ต้อนรับเทศกาลวันแม่ตลอดเดื อนสิงหาคมนี้ ด้วยอัตราเบี้ ยประกันภัยเพียง 999 บาท ให้ ความคุ้มครองทั้งแม่และลูกวงเงิ นสูงสุด 120,000 บาท ตลอด 24 ชั่ วโมง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบา ลเครือข่ายของ TSI Insurance ที่มีมากกว่า400 แห่ง ทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเ พิ่มเติมได้ที่ 0-2630-9055 ต่อ  304

Political News