สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.ทิสโก้จับจังหวะตลาดญี่ปุ่นปรับฐานออกทริกเกอร์ฟันด์ มั่นใจเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง

บลจ.ทิสโก้เชียร์ลงทุนหุ้นญี่ปุ่ น เหตุเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทญี่ ปุ่นเติบโตโดดเด่น ราคาสมเหตุสมผล จับจังหวะดัชนีย่อตัวเสิร์ฟ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 เสนอขาย IPO แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มี.ค. 61

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่ งในตลาดที่บลจ.ทิสโก้มองว่าน่ าสนใจสำหรับการลงทุนในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้ นตัวต่อเนื่อง หลังจากมีการดำเนินนโยบายผ่ อนคลายทางการเงิน รวมถึงรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจต่างๆ มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทญี่ปุ่ นเติบโตโดดเด่น ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) กลับขึ้นมาอยู่ในระดับเกิน 10% ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่หนุนให้ บริษัทต้องบริหารเงินให้มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทขยายการลงทุน รวมถึงการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงิ นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ขณะที่การดำเนินนโยบายผ่ อนคลายทางการเงิ นของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เช่น การกดดอกเบี้ยนโยบายติ ดลบและดำเนินมาตรการ QE จะยังคงเอื้อต่อการลงทุ นในตลาดหุ้น 

ในส่วนของราคาหุ้นถือว่ายังอยู่ ในระดับที่ไม่แพง เพราะอัตราส่วนราคาตลาดต่ อกำไรสุทธิ (P/E) ในปัจจุบันน้อยกว่าค่าเฉลี่ย P/E 10 ปี ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้ นญี่ปุ่นปรับฐานลงมา​ ทำให้เป็นโอกาสในการเข้าสะสม ดังนั้น บลจ.ทิสโก้จึงจับจั งหวะเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TJPT5M1) โดยตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ไม่ใช่การรับประกั นผลตอบแทนของกองทุน ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้ าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริง เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 8-12 มี.ค. 2561

“ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังซื้อขายที่ ระดับ Valuation ที่สมเหตุสมผลกว่าตลาดอื่น โดยราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้ น (P/B) ของดัชนี Nikkei225 ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1.6 เท่า ต่ำกว่าตลาดหุ้นยุโรป (STOXX600) และสหรัฐฯ ซึ่งเทรดที่ P/B ประมาณ 2 เท่า และ 3 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยั งจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตั วของเงินเฟ้อ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น BOJ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องรี บเร่งในการปรับเปลี่ ยนนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้ นเท่ากับธนาคารกลางอื่นๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่คอยสนั บสนุนการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น” นายสาห์รัชกล่าว

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (ความเสี่ยงระดับ 6 ) เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่ วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่ วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 ผ่านกองทุนอีทีเอฟ  Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรั พย์โตเกียว  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้ องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Nikkei 225 ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบ มีมูลค่าโครงการ  2,000 ล้านบาท  มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจึ งมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน กองทุนจึงมีนโยบายป้องกั นความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสิ นใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอี ยดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

Political News