สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สวนทุเรียนแลนด์ แหล่งท่องเที่ยวเมืองจันท์ ที่คุณไม่ควรพลาด

สวนทุเรียนแลนด์ จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวั ดจันทบุรี เป็นการผสมผสานกันระหว่ างการทำสวนผลไม้ การท่องเที่ยว การศึกษาความรู้ รวมถึงการสักการะแม่พระธรณีองค์ ใหญ่ที่สุดในโลก เทพแห่งความสมบูรณ์ เชื่อว่าจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุ มชนที่สำคัญแห่งหนึ่ งในการกระจายรายได้ให้กั บประชาชนในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ จันทบุรี นอกจากจะเป็นศูนย์กลางอัญมณี และเครื่องประดับที่สำคั ญของโลกแล้ว ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มี นโยบายผลักดันให้จันทบุรีเป็ นมหานครผลไม้โลกด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผลไม้ เศรษฐกิจหลายชนิดที่สามารถส่ งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่ วโลก โดยเฉพาะราชาผลไม้อย่างทุเรียน และราชินีผลไม้อย่างมังคุด เป็นต้น

ดังนั้น สวนทุเรียนแลนด์ ถือเป็นอีกแหล่งที่จะช่วยผลักดั นให้จันทบุรีเป็นมหานครผลไม้ โลกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีพื้นที่ในการปลู กผลไม้จำนวนมากทั้งสวนทุเรี ยนและมังคุด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้ าเกษตร และสถาบันการศึกษาเข้ามาดูงาน จนทำให้แต่ละปีมีลูกค้าจากต่ างประเทศมาเยี่ยมชมสวนและดูขั้ นตอนการเก็บเกี่ยว การแพ็คกิ้ง จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีทีมส่งเสริ มการเกษตรซึ่งเป็นผู้เชี่ ยวชาญได้เข้าไปให้ความรู้กั บเกษตรกรในการทำให้ผลผลิ ตออกมาให้มีคุณภาพตรงกับความต้ องการของตลาดด้วย

ด้วยความเชื่อว่าแม่พระธรณี คือ “เทพแห่งความสมบูรณ์” ผลไม้ทุกลูกที่ส่งออก ล้วนเกิดมาจากดิน จันทบุรีเป็นจังหวัดที่ สามารถปลูกพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม ยางพารา ทุเรียน มังคุด และยังมีพลอยที่มีชื่อเสียงไปทั่ วโลก ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์ในดิน ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่ อแม่พระธรณีที่ทำให้เราได้มี อาชีพ และมีเงินตราต่ างประเทศจากความเหมาะสมทางด้ านภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้ างแม่พระธรณีไว้ ณ.เขาพระแม่จันท์ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนทุเรียนแลนด์

สำหรับในส่วนของเขาพระแม่จันท์ จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี และสำหรับครอบครัวสามารถมาทำกิ จกรรมวันหยุด ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพสามารถไปเช้า-เย็นกลับได้ โดยการดำเนินการก่อสร้าง แบ่งเป็นเฟส ซึ่งเฟสที่ 1 เป็นแม่พระธรณี เฟสที่ 2 เป็นร้านกาแฟบนเขาให้ผู้ที่รั กในการดื่มกาแฟได้มาสัมผัสกั บธรรมชาติและแลนด์สเคปที่ สวยงามของสวน นอกจากนี้ยังมีเฟสที่ 3 เป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สำหรั บครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อนได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเฟสที่ 4 เป็นโซน จันทบุรี DNA ที่จะรวบรวมของกินและของฝากที่ มีชื่อเสียงในจันทบุรีเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกั บนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้จั นทบุรีเป็น “มหานครผลไม้โลก” ทางสวนทุเรียนแลนด์จะมีการพั ฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึ กข้อมูล เพื่อที่จะผลิตทุเรียนให้ได้คุ ณภาพทุกลูก พร้อมทั้งเปิดเป็นศูนย์การเรี ยนรู้ โดยได้รวบรวมทุเรี ยนหลากหลายสายพันธุ์ที่ หายากมาปลูกไว้เพื่อให้ผู้ที่มี ความสนใจเข้ามาศึกษามาความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ให้กั บประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ ใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ ปกครองด้วยการรับนักศึ กษาทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

สวนทุเรียนแลนด์ ถือเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิ จแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ ควรพลาด โดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้จัดให้จังหวัดจั นทบุรีเป็นหนึ่งใน 12 เมืองที่ห้ามพลาด ดึงนักท่องเที่ยวทั้งจากเมื องไทยและจากต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านเช่ นกัมพูชา ลาว พม่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ ยวจีนผู้ชื่นชอบในผลไม้ไทยให้ เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ดึงเงินตราต่างประเทศให้กับจั งหวัดจันทบุรีและประเทศไทย

สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งท่ องเที่ยวลองแวะไปได้ที่ สวนทุเรียนแลนด์ Line id: @ymi4415p หรือ  https://line://ti/p/@ymi4415p

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News